Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő: Hírös-Team Kft, továbbiakban Adatkezelő.

A Felhasználók, általunk megismerésre és kezelésre kerülő személyes adatainak köre az alábbi adatokat érinti:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • foglalási időpont
 • lakcím

Adatkezelőként, a Felhasználóktól fentiekben kért és kapott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat harmadik személyeknek nem adjuk ki , továbbá az adatok biztonsága érdekében minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek, ill. azokon illetéktelen személyek változtatást, törlést, továbbítást stb, . ne végezhessenek.

A fentiek alapján tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat megismerhessük és kezeljük.

Ezen adatkezelésünk során a Felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni társaságunktól, mint Adatkezelőtől a megadott személyes adataik kezeléséről, ugyancsak bármikor jogosultak ezen adatok törlését kérni.

Amennyiben a Felhasználó társaságunktól a megadott személyes adataival kapcsolatos bármilyen jellegű tájékoztatást kér, annak igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az erre vonatkozó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 30 napon belül eleget tenni.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Felhasználókat, hogy a fentiekben megadott adataikat az Adatkezelő saját adatbázisában addig kezeli, amíg ezen adatok törlését a Felhasználó nem kéri.

Cookie-k (HTTP-süti) használata

Weboldalunk a következő cookie-kat használja

 • session azonosító – a böngésző bezárásával törlődik
 • nyelvi azonosító – a beazonosított nyelv kódja az oldalon (pl. ‘hu’)
 • cookie-consent – a cookiek elfogadását jelző süti

– a cookiek semminemű adattovábbítást nem végeznek, csupán az oldal böngészését optimalizálják és teszik kényelmesebbé a munkamenet idejére.

Panasztétel:

Amennyiben a felhasználó él annak a gyanújával, hogy személyes adatait adatkezelő nem megfelelően kezelte, az adatkezelővel való írásos kapcsolatfelvétel pedig nem járt sikerrel, az alábbi hatósághoz fordulhat
panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)